آیت الله حائری شیرازی
خانه / آثار / اسلایدر / اقتصادی / گلچین بیانات / نظر آیت الله بهجت در مورد پول به واقعیت نزدیک تر است
نظر آیت الله بهجت در مورد پول به واقعیت نزدیک تر است

نظر آیت الله بهجت در مورد پول به واقعیت نزدیک تر است

آیت ا… العظمی بهجت در پاسخ به مسئله تنزل قیمت مهریه فرموده است: «اعتبار، مقوم مالیت پول اعتباری است» و همین صدا اگر دنبال شود به نجات از پول اعتباری و بازگشت به تأسیس پول اسلامی خواهد انجامید. نظر آقای بهجت بین نظر دیگران به واقعیت نزدیکتر است اما مستلزم عسر و حرج است؛ چرا؟ چون اگر ما ملتزم به لوازم مقومیت اعتبار باشیم معنی آن این است که اگر از اعتبار کاسته شود از مقوم مالیت کاسته شده نه از قیمت سوقیه و [لذا] ضمان آور است. اگر چنین است شما یک میلیون تومان امروز را اگر فردا خواستید بپردازید از مقوم مالیت کاسته اید و ضامنید. وقتی نرخ تورم هیجده درصد باشد هر بیست روز یک درصد از قیمت پول کاسته می شود یا ده در هزار و در دو روز بیش از یک در هزار و در هر روز بیش از نیم در هزار از مالیت کاسته میشود یعنی از  هر میلیون تومان پانصد تومان.  چطور است اگر یک پانصد تومان از یک میلیون کم کنند و به طرف بدهید مبرء ذمه به عمل  نیامده اما اگر پول امروز را فردا بدهید  بری الذمه شده باشید؟