آیت الله حائری شیرازی

قدرت انقلاب

قدرت انقلاب

قارچ اینقدر نرم است که اگر از دست بیفتد می شکند، اما همین قارچ، آسفالتی را که ضخیم است و چکش و تیشه چاره اش نمی کند، خورد می کند و بیرون می آید.
انقلاب ما هم از آن قارچ کم قدرت تر نیست و نیروی ابر قدرتها هم از ضخامت آسفالتها نیرومندتر نیست. چه طور می شود که آن قارچ نازک آن آسفالت ضخیم را می شکند؟ چون آسفالت مرده است و قارچ زنده است.
زنده بر مرده پیروز می شود. معنی« خون بر شمشیر پیروز است» همین است. چون خون از جان است، اما شمشیر جان ندارد.
خداوند متعال در قدرت این جامعه چیزی قرار داده که این ابر قدرتهای مرده را از برابر خودش عقب بزند.