آیت الله حائری شیرازی
خانه / قرآنی / گلچین بیانات / آیات قران را به خودتان بگیرید

آیات قران را به خودتان بگیرید

وقتی انسان آیاتی را درباره دیگران می بیند باید بداند که آن چه برای دیگران اتفاق افتاده طبق یک قانون بوده و ضعفی که آنها نشان دادند قانوناً قابل مؤاخذه بوده و این قانون ساری و جاری است یعنی مشابه همین موضوع در زندگی هر فردی امکان تحقق دارد. شخص وقتی آیات را می خواند التفات پیدا کند به وضع مشابه خودش در ایرادها و انتقادهایی که هست. وقتی انسان با قرآن این طوری برخورد کند آیاتی را که درباره منافق میبیند موجب بیدار شدن خود او میشود و آن فعل و عمل را در مسائل مشابه ترک می کند.