O?U?O? O�U�U�U� O�O�O�O�U? O?U?O�O�O?U?

زندان نفس

آدمی که در سلول( اتاق انفرادی برای زندانی) است، چه سلول در باغ باشد، چه در زندان، فرقی نمی کند؛ چون چیزی نمی تواند بفهمد. ما هم که در سلول نفسانیت خود هستیم، در این عالم ما را به هر کجا که ببرند، فرقی نمی کند؛ چه زندان و چه باغ.

دیدگاه شما!!